รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๙

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๙