เอกสารประกอบการอบรมพัสดุ

เอกสารประกอบการอบรม เรื่องกระบวนการ และวิธีการปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่
โดยสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย (วันที่ 1-3 พ.ค. 2557)

บันทึกเสียงการบรรยาย