*** ระบบบุคลากรเปลี่ยนไปใช้ username และ password ที่ได้จากสำนักคอมพิวเตอร์ (ที่เข้าใช้งาน Internet มหาวิทยาลัย) ***