มหาวิทยาลัยบูรพายินดีต้อนรับ เจ้าหน้าที่ส่วนงานบัญชีและงานพัฒนาระบบัญชี ๓ มิติ มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยบูรพายินดีต้อนรับ เจ้าหน้าที่ส่วนงานบัญชีและงานพัฒนาระบบัญชี ๓ มิติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จำนวน ๑๒ คน ในวันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๕๑๒ ชั้น ๕ อาคาร ภปร. สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ศึกษาดูงานพร้อมทั้งเยี่ยมชมกองคลังและทรัพย์สิน โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. การโอนเงินจากบัญชีธนาคารไปยังบัญชีเจ้าหนี้
๒. การตัดจำหน่ายครุภัณฑ์และการโอนครุภัณฑ์
๓. การจัดทำฐานข้อมูลผู้ขายในระบบบัญชี ๓ มิติ