กองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านบันทึกรายการลดหย่อน (ลย.๐๑)

เรียน   ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน

กองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านบันทึกรายการลดหย่อน (ลย.๐๑)  เพื่อเป็นข้อมูลให้กองคลังและทรัพย์สินคำนวณหักลดหย่อนภาษี ณ ที่จ่ายเงินได้บุคคลธรรมดา ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ในระบบบุคลากรอิเล็กทรอนิกส์  (https://buu-person.buu.ac.th)

ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓  (ยกเว้นพนักงานเงินรายได้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” และสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล) รายละเอียดดังเอกสารแนบ