ค้นหาข้อมูลการจ่ายเงิน BUU-ERP (ส่วนงาน)

ค้นหาชื่อผู้สั่งจ่าย : ค้นหาวันที่จ่าย : ค้นหาชื่อหน่วยงานผู้สั่งจ่าย :
ชื่อเจ้าหนี้ ชื่อผู้ได้รับเงินโอน หน่วยงาน วันที่จ่ายเงิน/โอนเงิน รายละเอียด เลขที่ใบส่งของ จำนวนเงิน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินสุทธิ

จำนวนผู้เข้าชม : 1