การรับเงินช่วยเหลือจากรัฐ ในส่วนค่าบำรุงหอสมุดและค่าบำรุงเครือข่ายมหาวิทยาลัย เพิ่มเติม ร้อยละ 30

การรับเงินช่วยเหลือจากรัฐ ในส่วนค่าบำรุงหอสมุดและค่าบำรุงเครือข่ายมหาวิทยาลัย เพิ่มเติม ร้อยละ 30

สำหรับนิสิตที่ชำระค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาที่มีรายการลงทะเบียนค่าบำรุงหอสมุดและค่าบำรุงเครือข่ายมหาวิทยาลัย ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 และยืนยันการขอรับสิทธิ์ส่วนลดจากรัฐบาลแล้ว

ให้นิสิตดำเนินการผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อย และแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบทางระบบ

🌐 https://financerefund.buu.ac.th/

⏰ เริ่มเปิดระบบ เวลา 09:00 น.

เพื่อให้การใช้ระบบมีประสิทธิภาพ ขอความร่วมมือโปรดเข้ายืนยันการผูกพร้อมเพย์ ดังนี้

รอบที่ 1 วันที่ 13 – 17 กันยายน 2564 สิ้นสุดเวลา 24.00 น.

สำหรับนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป และบัณฑิตศึกษา

รอบที่ 2 วันที่ 20 – 24 กันยายน 2564 สิ้นสุดเวลา 24.00 น.

สำหรับนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 2-3

หมายเหตุ

  1. ยกเว้นนิสิตที่ได้รับเงินลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านระบบพร้อมเพย์แล้ว ไม่ต้องยืนยันการผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน มหาวิทยาลัยจะทำการคืนเงินให้อัตโนมัติ
  2. ส่วนนิสิตที่ชำระค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย (รายการค่าธรรมเนียมการศึกษา) ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคืนส่วนลดเรียบร้อยแล้ว
  3. ส่วนนิสิตที่ยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยจะทำการลดค่าบำรุงหอสมุดและค่าบำรุงเครือข่ายมหาวิทยาลัยในระบบ buu.ac.thให้อัตโนมัติ

👇👇👇

ตัวอย่างวิธีการผูกบัญชีธนาคาร

  • ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB : https://promptpay.scb/login
  • ธนาคารทหารไทย-ธนชาติ TTB : https://www.ttbbank.com/archive/PromptPay
  • ธนาคารกสิกรไทย KBANK : https://www.kasikornbank.com/…/PromptPay/Pages/index.html
  • ธนาคารกรุงเทพ BBL : https://www.bangkokbank.com/…/Digital-Banking/PromptPay
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา Krungsri : https://www.krungsri.com/…/banking…/online/promptpay
  • ธนาคารกรุงไทย KTB : https://krungthai.com/…/cash-management/ktb-promptpay/169
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.